لیست واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد استان بوشهر

wdt_ID ردیف نام واحد فناور نام مدیرعامل استان محل استقرار پارک/ مرکز رشد شهرستان نام و نوع محصولات تولیدی یا فعالیت و خدمات
1 1 آتی ساز فن آوری فرارو صنعت محمدمبین غفوری بوشهر پارکی خدمات مشاوره مدیریت و تجاری سازی
2 2 آرتین آزما مهر دکتر سید امیر حسین علوی فر بوشهر پارکی نفت، گاز و پتروشیمی
3 3 آزمون پردازه لیان مهندس ابراهیم شاکردرگاه بوشهر پارکی خدمات آزمایشگاهی حوزه ICT
4 4 آمایش عرصه شهر آرمان جهانگیری بوشهر پارکی عمران
5 5 ابر پردازش آسیا سید عیسی شجاع بوشهر پارکی فناوری اطلاعات
6 6 ارمغان صنعت سیراف اسماعیل ابراهیم زاده بوشهر پارکی فناوری اطلاعات
7 7 ایمن گامان آذرمهر علی موسوی بوشهر پارکی خدمات آزمایشگاهی
8 8 بالهای پرواز ققنوس جنوب سید سجاد حسینی خائیزی بوشهر پارکی خدمات گردشگری هوایی
9 9 بهینه سازان فاتک روح اله افتخار بوشهر پارکی مکانیک
10 10 بوشهر توان سرعت بابک رنجبر بوشهر پارکی برق و الکترونیک
ردیف نام واحد فناور نام مدیرعامل استان محل استقرار پارک/ مرکز رشد شهرستان نام و نوع محصولات تولیدی یا فعالیت و خدمات