صفحه نخست | اخبار | ارتباط با ما
اخبار
دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠
صفحه اصلي > امور موسسات و بازاریابی > نقشه جامع علمی کشور 
 

اولویت‌های علم و فناوری در سند نقشه جامع علمی کشور

فصل سوم: اولويت‌های علم و فناوری كشور

 
3-1 .اهـداف اولويت بنـدي و رويكـرد پشتيبانـی از اولويت‌ها
 
اســتخراج اولويت‌های علم و فناوري كشــور در ســند حاضر حاصل تركيب رويكردهای مزيت محور، نيازمحور، مرزشــكن و آينده‌نگر اســت. بر اين اساس و به منظور تحقق اولويت‌ها، نوع پشتيبانی از آنها بسته به وضع موجود علوم و فناوری‌های مرتبط و نوع توســعه كمی، تحــول و ارتقای كيفی موردنظر در طيف وســيعی از پشتيبانی‌های فكری، مالی، قانونی، منابع انســانی و مديريتــی متغير خواهــد بود. برخــي رويكردهای پشتيبانی از اولويت‌های علم و فناوری عبارتند از:
 
- هدايت ســرمايه‌گذاری‌ها از طريق برنامه‌های پنج‌ســاله و بودجه‌های ساليانه، رديف‌ها و تسهيلات مالی متمركز،
- هدايــت نظام آموزش براي تأمين و جذب نيروهای نخبه و متخصص موردنياز در حوزه‌های اولويت‌دار،
- اصــلاح و ايجاد ســاختارها و فرايندها، تنظيــم و تدوين و تصويب سياست‌ها و ضوابط تشويقی خاص براي رشد سريع (ميان‌بر) در حوزه‌های اولويت‌دار.
 
3-2 .اولويت‌های علم و فناوري كشور
 
از آنجــا كه حصول اطمينان از رشــد و شــكوفايي در برخي از اولويت‌ها نيازمند توجه، هدايت و پشــتيباني در ســطوح كلان مديريتی كشور است و در برخی ديگر رشد و توسعه با پشتيبانى مديريت‌های ميانی و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهدشد، اولويت‌ها به ترتيب در سه سطح الف ، ب و ج  تنظيم شده‌اند. اين دسته‌بندی ناظر بر نحوه و ميزان تخصيص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه مديران و مسئولان است.
 
اولويت‌های الف:
 
 
 
در فناورى:
 فناورى هوافضا - فناورى اطلاعات و ارتباطات - فناوری هسته‌اى - فناورى‌هاى نانو و ميكرو - فناورى‌هاى نفت و گاز - فناورى زيستی - فناورى‌هاى زيست‌محيطى - فناورى‌هاى نرم و فرهنگى.
 
در علوم پايه و كاربردي:
ماده چگال - سلول‌های بنيادی و پزشــكی مولكولــی - گياهــان دارويي - بازيافــت و تبديل انرژي - انرژی‌های نو و تجديدپذير -رمزنگاری و كدگذاری - علوم شناختی و رفتاری.
 
در علوم انسـاني و معـارف اسـلامي:
مطالعات قرآن و حديــث - كلام اســلامى - فقــه تخصصــي - اقتصــاد، جامعه شناسى، علوم سياسى، حقوق، روانشناسى، علوم تربيتي و مديريت مبتنى بر مبانى اسلامى  - فلسفه‌های مضاف متكی بر حكمت اســلامی - فلسفه ولايت و امامت - اخلاق كاربردى  و حرفه‌اى اسلامى - سياستگذارى و مديريت علم، فناورى و فرهنگ - زبان فارسى در مقام زبان علم.
 
در سـلامت:
سياســت‌گذارى و اقتصــاد ســلامت - دانش پيشگيرى و ارتقاى سلامت با تأكيد بر بيمارى‌هاى داراى بار بالا و معضلات بومى - الگوهاى شيوه زندگى سالم منطبق با آموزه‌هاى اسلامى - استفاده از الگوهاى تغذيه بومى.
 
در هنر:
حكمت و فلســفه هنر - هنرهای اســلامی ايرانی - هنرهای مرتبط با انقلاب اســلامی و دفاع مقدس - اقتصاد هنر - فيلم و سينما - رسانه‌هاى مجازى با تأكيد بر پويانمایی و بازي‌هاى رايانه‌ای - معماری و شهرسازى اسلامی ايرانی - موسيقى سنتى و بومى ايران - ادبيات، شعر و داستان نويسى - طراحی هنرى ايرانی اسلامی، لباس و فرش ايرانی.
 
اولویت‌های ب:
 
 
 
در فناورى:
ليزر - فوتونيك - زيست حسگرها - حسگرهاى شيميايى - مكاترونيك - خودكارسازی و روباتيك - نيمه‌رساناها - كشتى‌ســازى - مواد نوتركيب - بسپارها (پليمرها) - حفظ و احياى ذخاير ژنی - اكتشاف و استخراج مواد معدنى - پيشبينى و مقابله با زلزله و سيل - پدافند غيرعامل.
 
در علـوم پايه و كاربردي:
ژئوفيزيك- ايمنی زيســتی - بيــو انفورماتيك - اپتيــك - فيزيك انرژيهــای بالا و ذرات بنيادی - محاســبات و پردازش اطلاعــات كوانتومی - نجوم و كيهان شناســی - فيزيــك اتمی و شــتاب دهنده‌ها - علوم ژنی - محاسبات نرم و سيستم‌های فازی - توپولوژی.
 
در علوم انسـاني و معارف اسلامى:
اخلاق اسلامى و مطالعات بين رشته‌اى آن - الهيات - عرفان اسلامى - فلسفه - غرب شناسى انتقادى - كارآفرينى و مهارت افزايى - تاريخ اســلام و ايران و انقلاب اســلامى - مطالعات زنان و خانواده مبتنى بر مبانى اســلامى - تاريخ علم (با رويكرد تاريخ اسلام و ايران) - جغرافيای سياسی.
  
درسلامت:
داروهاى جديد و نوتركيب - مديريت اطلاعات و دانش سلامت - طب سنتى - تجهيزات پزشكى - سلولى و مولكولى - ژن درمانى - فراورده‌هاى زيستی - فناورى تغذيه .
 
در هنـر:
مطالعات انتقادی هنر مــدرن - مطالعات تطبيقی حوزه‌های هنر - هنرهاى سنتى و صنايع دستى - خوش‌نويسى - هنرهاى نمايشى - مباحث ميان رشته‌اى هنر و شاخه‌هاى علوم با تأكيد بر نگاه اسلامى.
 
اولويت‌های ج:
 
 
 
در فنـاورى:
اپتوالكترونيك - كاتاليســت‌ها - مهندســى پزشــكى - آلياژهاى فلزى - مواد مغناطيســى - سازه‌هاى دريايى - حمل و نقل ريلى - ايمنى حمل و نقل - ترافيك و شهرسازى - مصالح ساختمانى سبك و مقاوم - احيای مراتع و جنگل‌ها و بهره‌برداری از آنها - فناورى‌هاى بومى.
 
در علـوم پايه و كاربردي:
جبــر و رياضيات غيرخطی - رياضيــات گسســته و تركيباتــی - آناليــز تابعی و همســاز - سيســتم‌های ديناميكــی و احتمال - كنترل و بهينه‌ســازی - زيســت رياضی - پلاســما - بيوفيزيك - فيزيك سيستم‌های پيچيده - بيوشيمی - شيمی سبز - مواد سيليكونی - تكتونيك و زمين‌شناســی مهندســي - فراوری و استحصال و تلخيص مــواد آلی و معدنی - مخاطرات زيســت‌محيطــی - تغييرات اقليمی - اقيانوس شناســی و علوم دريايی - تنش‌های زيستی و غيرزيســتی - توليد ارقام و گونه‌های مناسب با بهره‌برداری از تنــوع زيســتی - بهينه‌ســازی الگوی كشــت منطقه‌ای - جامعه‌شناسی زيستی.
 
در سـلامت:
علوم ميان‌رشــته‌اى بين علوم پايه با علوم بالينی - مقابله با انواع اعتياد - ايمنى غذايى - امنيت غذايى.
   دانلود فایل : sciencemap.pdf           حجم فایل 3116 KB
 پیوندها  دسترسی آسان  ارتباط با ما  Contact information

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 •  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 • دانشگاه خلیج فارس

 • بنیاد نخبگان استان بوشهر

 •  کارگروه ارزیابی موسسات دانش‌بنیان

 • سامانه تجاری‌سازی طرح‌های دانش‌بنیان

 •  جشنواره ملی دانایی خلیج فارس 

 • پاسخ به پرسش‌های متداول

 • پذیرش در پارک و مراکز رشد

 • واحدهای فناور و محصولات

 • مراکز رشد و واحدهای وابسته

 • دفتر مالکیت فکری

 • پیوندهای مرتبط

 • نقشه سایت

 • تماس با پرسنل حوزه‌های مختلف:  33333560 (077)

 •  اطلاعات کامل تماس و لیست شماره‌های داخلی ...

 • نمابر: 33330136 (077)

 • تلفن‌های دفتر ریاست: 33330168 (077)  و  33330171 (077)

 • آدرس: بوشهر، شهرک نیایش، بلوار شهید دریادار محمدابراهیم همتی،
     بلوار فناوری، پارك علم و فناوري خليج فارس. كد پستي: 44383-75179

 • آدرس پستی: بوشهر، صندوق پستی 3519-75135، پارك علم و فناوري خليج فارس.

کل بازديدهاي سايت: 10425692 | بازدیدهاي امروز سايت: 2363 | کل بازدیدهاي این صفحه: 4812 | بازديدکنندگان آنلاين: 4 | زمان بارگذاري صفحه: 0.24
همه حقوق متعلق به پارك علم و فناوری خليج فارس است. (نگارش 12/7) Copyright © Persian Gulf Science and Technology Park. All rights reserved.